Dział Historii

Dział Historii propaguje cenne  wartości  historyczno – kulturowe miasta Dąbrowy Górniczej oraz regionu Zagłębia Dąbrowskiego.
Prezentuje nasze miasto i poszczególne jego dzielnice w perspektywie historycznej, przypominając  najważniejsze wydarzenia, ludzi i obiekty. Czyni to poprzez organizację wystaw stałych i ekspozycji czasowych, a także przedstawianie powyższej tematyki na spotkaniach dla młodzieży szkolnej (lekcje muzealne, konkursy, warsztaty historyczne), słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wykłady, odczyty) jak również dla najmłodszych odbiorców, w tym także dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego. Wspomnianą merytoryczną działalność prowadzi nie tylko w siedzibie Muzeum, ale także w czasie miejskich imprez plenerowych i podczas sesji wyjazdowych, w innych miejscach wskazanych przez odbiorców.
Pracownicy Działu Historii biorą udział w konferencjach i sympozjach naukowych. Stale współpracując z mieszkańcami, pozyskują nowe informacje i wzbogacają zasoby muzealne o nowe eksponaty. Swoje opracowania publikują w wydawnictwach naukowych, popularno-naukowych, muzealnych i w regionalnej prasie.
Dział Historii zajmuje się także promocją dorobku osób szczególnie uzdolnionych lub hobbystów poprzez wystawianie w Muzeum ich prac i zbiorów oraz organizowanie z nimi interesujących spotkań.

Kontakt:

Magdalena Cyankiewicz mcyankiewicz@muzeum-dabrowa.pl
Jarosław Krajniewski e-mail:  jkrajniewski@muzeum-dabrowa.pl
Gabriela Vozsnak e-mail : gvozsnak@muzeum-dabrowa.pl
Krzysztof Borda e-mail:  kborda@muzeum-dabrowa.pl